Header image  
CESTA PO MAROKU  
  dnes je stránka aktualizována 19.11.2006

 
 
Volubilis

panorama Volubilis

Pod pohořím Zerzoun se nachází nejvýznamější město západu římské říše – Volubilis. Jeho název je zkomolenina arabského pojmenování oleandru – ualili.
První stopy osídlení zdejšího prostoru jsou z mladší doby kamenné. Ve 3.století př.n.l. si zde postavili základnu obchodníci z Kartága, kteří odtud pronikali do severní Afriky. Velký rozkvět zaznamenalo město na přelomu letopočtu za krále Juby II., jehož říše zahrnovala Maroko a Alžírsko. V roce 40 n.l. zabrali Volubilis Římané. Od té doby zaznamenával Volubilis jako nejvzdálenější obchodní a zásobovací centrum římské říše a správní sídlo římské africké provincie Mauretania-Tingitana největší rozmach. Postavilo se tu mnoho luxusních domů, dílen, obchodů, pekáren, lisoven olivového oleje. Za vlády císaře Marka Aurelia v letech 168 a 169 byly kolem města postaveny hradby dlouhé 2,5 km s osmi obrannými věžemi. Na přelomu 2. a 3. století Římané postavili chrám Kapitol zasvěcený trojici bohů (Jupiter, Juno, Minerva) a velkou pětilodní baziliku, sídlo správních a soudních orgánů. Vedle baziliky bylo fórum o rozloze 1300 m2. V roce 217 byl postaven vítězný oblouk na počest právě zavražděného císaře Caracally. Za ním začínala dlouhá hlavní ulice Decumanus Maximus lemovaná výstavními bohatými domy. V roce 285 římská posádka odtáhla a Volubilis zaznamenával postupnou změnu. Město samo žilo a aktivně fungovalo do 18. století, kdy otroci odtáhli jeho mramor na stavbu Ismailova Meknesu.
Volubilis byl u Římanů zapsán jako město lvů a oliv. Do Říma totiž dodával lvy na gladiátorské hry i jiná africká zvířata. Za pouhá dvě století vlády Římanů byly místní lvi, medvědi a sloni do posledního kusu vyhubeni. Olivové háje založené Římany jsou vidět i nyní v širokém okolí Volubilis. Stejně jako kdysi i dnes je zde velice úrodná půda. V římském období dodával Volubilis olivy, olivový olej, pšenici i jiné zemědělské plodiny, dodnes jsou olivy v širokém okolí.  Celý areál má plochu 40 ha a koncem 3. století zde žilo asi 20 tisíc obyvatel. Do dnešního dne byla odkryta a částečně zrekonstruována francouzskými archeology asi polovina památek. Ve velice dobrém stavu se dochovalo asi 30 mozaik. Přímo v areálu je muzeum obzvlášť pozoruhodných vykopávek. Nejcennější památky jsou v rabatském muzeu. Díky množství, kráse a zachovalosti mozaik je Volubilis zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO.

plán Volubilis

bazilika bazilika
Zbytky pětilodní baziliky

mlýn na olivy vítězný oblouk
Hlavní ulici Decumanus Maximus vévodí Vítězný oblouk

freska freska
Mozaika Dionýsa s Ariadne v Rytířském domě.         Mozaika se zvířaty v Orfeově domě.

mozaika1 mozaika3
Mozaiky staré přes 2 500 let vypadají jakoby byly vytvořené před nedávnem. Na obrázku vpravo je detail obličeje z mozaiky v Domě Nereid, který je uprostřed obrázku vlevo.

záchod koupel
                                                       vlevo záchod a vpravo koupel

lázně Lázně

mlýn na olivy koleje
Francouzští archeologové odkryli          Koleje nejsou z antické doby, ale slouží k převozu exponátů nyní. 
asi 50 olivových mlýnů.